laoyezi69
江湖小虾

[PC系统软件] [03.28][二十五史故事 附:二十四史及资治通鉴珍藏版][PDF/558M]

-->
二十四史及资治通鉴永久珍藏版  47.8M
书  名                                 卷数                   作 者

01.三家注史记(二校)         130卷                  汉·司马迁
02.汉书(一校)                    100卷                  汉·班固
03.后汉书(一校)                120卷                  汉·范晔、司马彪
04.裴注三国志(二校)          65卷                  晋·陈寿撰,宋·裴松之注
05.晋书(二校)                    130卷                  唐·房玄龄等
06.宋书(二校)                    100卷              南朝梁·沈约
07.南齐书                           59卷              南朝梁·萧子显
08.梁书(二校)                     56卷                  唐·姚思廉
09.陈书(二校)                     36卷                  唐·姚思廉
10.魏书                             114卷                北齐·魏收   
11.北齐书                           50卷                  唐·李百药
12.周书                              50卷                  唐·令狐德棻等
13.隋书(二校)                     85卷                  唐·魏徵等
14.南史                              80卷                  唐·李延寿
15.北史(二校)                   100卷                  唐·李延寿
16.旧唐书(二校)                200卷                后晋·刘昫等
17.新唐书(二校)                225卷                  宋·欧阳修、宋祁
18.旧五代史(二校)            150卷                  宋·薛居正等
19.新五代史(二校)              74卷                  宋·欧阳修
20.宋史(二校)                   496卷                  元·脱脱等
21.辽史                             116卷                  元·脱脱等
22.金史                             135卷                  元·脱脱等
23.元史(二校)                   210卷                  明·宋濂等
24.明史(二校)                   332卷                  清·张廷玉等

二十五史故事  510 M
分为上、中、下三卷,共有几百个历史故事。。。
难得的好东西,推荐收藏。

目录是图片形式,图片附件发不上来,抱歉。
#1楼
发帖时间:2007-03-28 10:04:32   |   回复数:39
游客组